Algemene voorwaarden voor consumenten

Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 maart 2016.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur overeengekomen werkmet betrekking tot een installatie, met  uitzondering van:

  1. werk binnen het kader van een onderhoud/serviceabonnement;
  2. werk met betrekking tot een signaleringsysteem

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Installateur: opdrachtnemer, lid van Techniek Nederland, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen;

Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm) waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;

Signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand;

meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage; onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;

Stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd;

Geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Neem vrijblijvend contact met ons op !

Ben je geïnteresseerd wat wij voor je kunnen betekenen zowel particulier als zakelijk neem vrijblijvend contact met ons op. wij stellen ons graag aan je voor en denken met je mee naar je wensen en visie.

Contactgegevens

Adres
Duinbeek 14
6714 GT  Ede

Contact
06 176 808 05
info@middennederlandtechniek.nl

Openingstijden
Ma – vrij: 8:00-19:00
Za: 8:00-14:00
Zo: gesloten

Aanbod

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Installateur: opdrachtnemer, lid van Techniek Nederland, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen;
Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm) waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;

Signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand;

Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom; Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;

onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;

stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd;

geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief
BTW.

Artikel 3 Aanbod van de installateur

1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te
boven zal gaan, wordt schriftelijk in tweevoud of langs
elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden
dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt
voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende
20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de
volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten
werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende
gedetailleerd is om een goede beoordeling van
het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode
waarin met het werk kan worden begonnen en
• een aanduiding van de duur van het werk of
• een aanduiding van de datum waarop of de periode
waarin het werk wordt opgeleverd.
In geval van aanduiding van een datum waarop het werk
wordt opgeleverd, vermeldt het aanbod of dit een vaste
of een vermoedelijke datum van oplevering betreft.
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die
zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen consument
en installateur een vast bedrag overeen waartegen
het werk wordt verricht.
Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur
een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder
andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid,
eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijdkosten.
Op verzoek van de consument geeft de installateur indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een
indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door
het noemen van een richtprijs.
Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingmethoden
bevatten in de vorm van voor een deel
van het werk aanneemsom en voor een deel van het
werk regie.
5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk
omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn
begroot.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die
door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn,
blijven eigendom van de installateur tenzij het aanbod
wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele
eigendomsrecht van de installateur.
Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter
hand worden gesteld of getoond.
Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze
bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de
installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden
toegezonden.
8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan
is de consument uitsluitend verplicht de kosten die
gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod
aan de installateur te vergoeden als de installateur de
consument direct bij of na het vragen van het aanbod
schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting
en de hoogte van deze kosten. In geval de installateur
van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik
maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan
de bij het aanbod behorende tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in
eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele
eigendomsrecht van de installateur.
9. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden
gebruik wil maken van opslagruimte van de
consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze
algemene voorwaarden.

Artikel 5 Verplichtingen van de installateur
1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden
worden verricht binnen de normale werktijden
van de installateur, tenzij anders overeengekomen.
Indien de opdracht van de consument aan de installateur
strekt tot het verlenen van service, is de installateur
verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het
gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het
gebrek te verhelpen.
2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de
daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals
deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering
van het werk.
Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van
de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend,
mits de installateur aantoont dat hij op het
moment van sluiten van de overeenkomst niet van de
wijziging op de hoogte kon zijn.
3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de
op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de consument verlangde
werkwijzen en constructies;
• gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het
werk wordt verricht;
• (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen
en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en
legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan
het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of
hulpmiddelen die door de consument ter beschikking
zijn gesteld;
• onjuistheden in de door of namens de consument
verstrekte gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de
uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en
de installateur terzake deskundig moet worden geacht.
4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze
niet aan hem kan worden toegerekend, tot een bedrag
van maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.
5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, voor zover
deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht
en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of
verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn
ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering
van het werk ingeschakelde hulppersonen.
SPECIMEN