Algemene voorwaarden voor consumenten

Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 maart 2016.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur overeengekomen werkmet betrekking tot een installatie, met  uitzondering van:

  1. werk binnen het kader van een onderhoud/serviceabonnement;
  2. werk met betrekking tot een signaleringsysteem

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Installateur: opdrachtnemer, lid van Techniek Nederland, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen;

Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm) waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;

Signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand;

meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage; onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;

Stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd;

Geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Neem vrijblijvend contact met ons op !

Ben je geïnteresseerd wat wij voor je kunnen betekenen zowel particulier als zakelijk neem vrijblijvend contact met ons op. wij stellen ons graag aan je voor en denken met je mee naar je wensen en visie.

Contactgegevens

Adres
Duinbeek 14
6714 GT  Ede

Contact
06 176 808 05
info@middennederlandtechniek.nl

Openingstijden
Ma – vrij: 8:00-19:00
Za: 8:00-14:00
Zo: gesloten

Aanbod

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Installateur: opdrachtnemer, lid van Techniek Nederland, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen;
Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm) waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;

Signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand;

Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom; Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;

onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;

stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd;

geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief
BTW.

Artikel 3 Aanbod van de installateur

1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal gaan, wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen en

  • een aanduiding van de duur van het werk of
  •  een aanduiding van de datum waarop of de periode waarin het werk wordt opgeleverd.

In geval van aanduiding van een datum waarop het werk wordt opgeleverd, vermeldt het aanbod of dit een vaste of een vermoedelijke datum van oplevering betreft.

4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen consument en installateur een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.

Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijdkosten. Op verzoek van de consument geeft de installateur indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door
het noemen van een richtprijs.

Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingmethoden
bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom en voor een deel van het werk regie.

5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk
omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn
begroot.

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van de installateur.

Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te vergoeden als de installateur de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting
en de hoogte van deze kosten.

In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik
maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de installateur.

9. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.

10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze
algemene voorwaarden.